حوزه تعاون

شکایات مربوط به حوزه معاونت تعاون

1. در این سامانه صرفا شکایات در حوزه تعاون مورد رسیدگی قرار می گیرند که بر اساس ماده 65 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران( ق،ب،ت،ج) مشمول نظارت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی ودر حوزه وظایف و اختیارات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی( موضوع ماده66 ) باشند.لذا شکایات خارج از حوزه نظارتی وزارت متبوع به عهده مراجع قانونی و قضایی است
2. با توجه به دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون، شکایات مربوطه به انتخابات، مدیران و بازرسان تعاونیها به عهده کمیسیون نظارت واقع در اتاق تعاون می باشد. گرچه این امر نافی وظایف نظارتی وزارت متبوع در این خصوص نیست.
3. مطابق با دستورالعمل رسیدگی به شکایات تعاونی ها، شکایات مربوط به تخلفات هیات مدیره تعاونیها ، ابتدا باید از طریق بازرس و هیات مدیره شرکت تعاونی مذکور پیگیری شود. در صورتیکه شاکی مدارکی دال بر مراجعه قبلی به بازرس ،هیئت مدیره ویا اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه دارد باید ضمیمه نماید.
4. شاکی می بایست در متن شکایت خود نام دقیق تعاونی ، شماره ثبت،شهرو یا شهرستان محل فعالیت تعاونی ، مشخصات واقامتگاه طرف شکایت را ذکر نماید و نیز تصویر مدارک مثبته زیر را به همراه شکایت خود الصاق نماید:
الف:مدارک مربوط به عضویت .
ب: مستندات مربوط به مطالب ادعایی درشکایت.
ج: چنانچه شکایت توسط وکیل مطرح شده وکالتنامه با موضوع طرح شکایت .
د: در صورتیکه شاکی شخص حقوقی باشد . آخرین آگهی ثبتی تغییرات هیات مدیره وافراد دارای امضا .
5. صرفا شکایت اعضا و سهامداران و بازرس تعاونیها مورد رسیدگی قرار می گیرد و افرادی از قبیل خریداران و پیمانکاران و غیره باید با مراجعه به مراجع قضایی طرح شکایت نمایند.
6. شاکی موظف است خواسته خود را بصورت واضح و خلاصه بیان کند.
7. اعضای تعاونیها می توانند از طریق مراجعه به داور (قید شده در اساسنامه مورد عمل شرکت) مطابق آیین نامه داوری اقدام نمایند.
8. شاکی در صورت تمایل می تواند شکایت خود را در شورای حل اختلاف ، طرح نماید.
(آدرس شورای حل اختلاف بخش تعاون تهران: خیابان انقلاب – خیابان صفی علیشاه).
9. تمامی قوانین و آیین نامه ها و دستورالعملهای بخش تعاون در سایت http://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/lawlist برای اطلاع شهروندان قابل دسترس می باشد.
10. عدم رعایت هر کدام از موارد فوق توسط شاکی موجب عدم رسیدگی به موضوع و رد شکایت میگردد.

شهروندان محترم می بایست بر اساس نوع تعاونی موضوع مورد شکایت خود را انتخاب نمایند که برای تسهیل این امر می توانند ابتدای موضوع شکایت خود را تایپ نموده تا از بین موارد نمایش داده شده  موضوع شکایت خود را انتخاب نمایید.به عنوان مثال اگر شکایت در خصوص تعاونی های مصرف،مسکن مهر،تعاونی مرزنشینان ،تعاونیهای اعتبار ،تعاونیهای تولیدی و... باشند با تایپ آنها صرفا موضوعات مرتبط قابل مشاهده شهروندان خواهد بود .در غیر این صورت باید موضوع خود را از بین موضوعات موجود و مرتبط با بخش تعاون در سامانه انتخاب نمایند.

 

123 جهت درج شکایت از اینجا وارد شوید. 


shekayt جهت پیگیری شکایت از اینجا وارد شوید..


serchورود همکاران

 
بازگشت