شکایات مربوط به حوزه معاونت رفاه اجتماعی

ردیف

موضوع شکایت

راهنمای شاکیان

1

طرح حمایت غذایی

(سبدکالا)

هموطن گرامی، طرح حمایت غذایی برای افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) می‌باشد. جهت اطلاع از برخورداری از این طرح چنانچه تحت پوشش دستگاه‌های فوق می‌باشید به مددکار خود مراجعه نمایید تا از طریق سامانه طرح به مشکل شما رسیدگی نمایند. در غیر این‌صورت، تا زمان اجرای عمومی طرح شکیبا باشید.

2

اشتغال معلولین

هموطن گرامی، شما می‌بایست درخواست خود را با دستگاه‌های حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) شهرستان خود که تحت پوشش آن هستید در میان بگذارید. ثبت درخواست در این سامانه نیز به آن دستگاه مرتبط در شهرستان ارجاع خواهد شد. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه‌ها نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

3

حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو

هموطن گرامی، طرح حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو در سازمان بهزیستی انجام می‌گیرد. در گام اول به سازمان بهزیستی شهرستان خود مراجعه نموده و ثبت‌نام نمایید تا از خدمات حمایتی این سازمان بر طبق ضوابط برخوردار گردید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

4

عملکرد مراکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی

هموطن گرامی، چنانچه از عملکرد مراکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی شکایت دارید، به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

5

خودروی معلولین

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص خودروی معلولین، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

6

حمایت از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی

هموطن گرامی، مطلع باشید که دستگاه‌های حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) در خصوص زنان سرپرست خانوار پاسخگو می‌باشند. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه‌ها مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه‌ها نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

7

وسایل توانبخشی

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص وسایل توانبخشی، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

8

حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست

هموطن گرامی، مطلع باشید که دستگاه‌های حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) در خصوص حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست پاسخگو می‌باشند. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه‌ها مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه‌ها نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

9

توانمندسازی معتادین بهبودیافته

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص توانمندسازی معتادین بهبودیافته، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

10

فرزندخواندگی(حضانت)

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص فرزندخواندگی، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

11

نامناسب بودن فضای فیزیکی شهری(ادارات، معابر و ...) برای معلولین

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص نامناسب بودن فضای فیزیکی شهری(ادارات، معابر و ...) برای معلولین، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

12

مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی

هموطن گرامی، درصورتی‌که در خصوص مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی شکایت دارید، به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

در خصوص اعتراض به قطع یارانه باید به سایت www.yaraneh10.irمراجعه و اعتراض خود را ثبت نماید.
شهروندان می توانند با شماره های 64492584 ،64492504 ،64492879،64492418 تماس حاصل نمایندو از کارشناسان حوزه معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند.


123 جهت درج شکایت از اینجا وارد شوید. 


shekayt جهت پیگیری شکایت از اینجا وارد شوید..


serchورود همکاران

 
بازگشت