روابط کار


شکایات مربوط به حوزه معاونت روابط کار

شکایات کارگری و کار فرمایی:
شهروندانی که توسط کارفرما از کار اخراج شده اند و یا مدت زمان قرارداد آنها به اتمام رسیده است ،در صورت درخواست بازگشت به کار (مطابق ضوابط و قوانین) ،دریافت بیمه بیکاری،شکایت از کارفرما به علت عدم پرداخت حق و حقوق قانونی خود ،شکایت از عدم واریز حق بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما وسایر موارد ابتدا می بایست به نزدیک ترین اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی به محل کار خود مراجعه و درخواست خود را برای رسیدگی در مراجع ارائه نمایند.
کارفرمایان محترم نیز می بایست برای اطلاع از قوانین ،آئین نامه ها و سایر موارد ابتدا به نزدیک ترین اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محل کسب خود مراجعه و از چگونگی امور مطلع شوند و یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
جهت دریافت آدرس و شماره تلفن ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران اینجا کلیک نمایید.
- در هنگام ارائه دادخواست توسط کارگر در اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و یا شهرستان مربوطه ،مدارک شناسایی وسایر مستندات را به همراه داشته باشد.
- شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس سایت http://rkj.mcls.gov.ir اداره کل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه با قوانین،آیین نامه ها و... آشنا ویا با شماره تماس 66580031 الی9 تماس و از کارشناسان اداره کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند

بازرسی کار ، حوادث ناشی از کار و مشاغل سخت و زیان آور :
شهروندان می توانند با مراجعه به سایت http://bazresikar.mcls.gov.ir اداره کل بازرسی کار با شرح وظایف،قوانین و... آشنا ویا با شماره تماس 66580031 الی9 تماس و از کارشناسان اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند.
بیمه بیکاری:
کارگرانی که برابر ماده 2 قانون بیمه بیکاری (بیکار بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد)از کار بیکار شده باشند اگر درآخرین کارگاه سابقه پرداخت حداقل یکسال حق بیمه را داشته باشند(برای کارگران قراردادی) و قصد برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری را داشته باشد باید در ظرف کمتر از یک ماه از تاریخ اتمام قرارداد به نزدیک ترین اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و یا شهرستان مربوطه مراجعه و در این خصوص اقدام نمایند .
اگر کارگر فاقد قرارداد مدت موقت باشد برای تعیین تکلیف در ارتباط با قطع رابطه کارگری می بایست به مراجع حل اختلاف(واقع در ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان و یااستان محل سکونت) مراجعه نمایدو در صورت صدور رأی مراجع حل اختلاف مبنی بر قطع رابطه کاری و غیر ارادی بودن بیکاری با دارا بودن سایر شرایط مندرج درقانون ، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردد.
در صورتی که پس از پایان قرارداد، کارفرما حاضر به تمدید قرارداد باکارگر باشد ولی کارگرآماده به کار نباشد مطابق ماده 2 قانون بیمه بیکاری در چنین مواقعی بیکاری ؛ مصداق ارادی خواهد یافت ومتقاضی فوق مشمول بیمه بیکاری نمی گردد.
شهروندان می توانند با مراجعه به سایت http://bimehbikari.mcls.gov.ir اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با شرح وظایف،قوانین مرتبط با بیمه بیکاری و... آشنا و یا با شماره تماس 66580031 الی9 تماس و از کارشناسان اداره کل بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند.
تشکلات کارگری و کارفرمایی:
شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس سایت http://tashakolha.mcls.gov.ir اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی این وزارتخانه با قوانین،آیین نامه ها و... آشنا ویا با شماره تماس 66580031 الی9 تماس و از کارشناسان اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند.


123 جهت درج شکایت از اینجا وارد شوید. 


shekayt جهت پیگیری شکایت از اینجا وارد شوید..


serchورود همکاران

 
بازگشت