شکایات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شکایات مربوط به حوزه معاونت تعاون

1. در این سامانه صرفا شکایات در حوزه تعاون مورد رسیدگی قرار می گیرند که بر اساس ماده 65 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران( ق،ب،ت،ج) مشمول نظارت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی ودر حوزه وظایف و اختیارات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی( موضوع ماده66 ) باشند.لذا شکایات خارج از حوزه نظارتی وزارت متبوع به عهده مراجع قانونی و قضایی است
2. با توجه به دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون، شکایات مربوطه به انتخابات، مدیران و بازرسان تعاونیها به عهده کمیسیون نظارت واقع در اتاق تعاون می باشد. گرچه این امر نافی وظایف نظارتی وزارت متبوع در این خصوص نیست.
3. مطابق با دستورالعمل رسیدگی به شکایات تعاونی ها، شکایات مربوط به تخلفات هیات مدیره تعاونیها ، ابتدا باید از طریق بازرس و هیات مدیره شرکت تعاونی مذکور پیگیری شود. در صورتیکه شاکی مدارکی دال بر مراجعه قبلی به بازرس ،هیئت مدیره ویا اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه دارد باید ضمیمه نماید.
4. شاکی می بایست در متن شکایت خود نام دقیق تعاونی ، شماره ثبت،شهرو یا شهرستان محل فعالیت تعاونی ، مشخصات واقامتگاه طرف شکایت را ذکر نماید و نیز تصویر مدارک مثبته زیر را به همراه شکایت خود الصاق نماید:
الف:مدارک مربوط به عضویت .
ب: مستندات مربوط به مطالب ادعایی درشکایت.
ج: چنانچه شکایت توسط وکیل مطرح شده وکالتنامه با موضوع طرح شکایت .
د: در صورتیکه شاکی شخص حقوقی باشد . آخرین آگهی ثبتی تغییرات هیات مدیره وافراد دارای امضا .
5. صرفا شکایت اعضا و سهامداران و بازرس تعاونیها مورد رسیدگی قرار می گیرد و افرادی از قبیل خریداران و پیمانکاران و غیره باید با مراجعه به مراجع قضایی طرح شکایت نمایند.
6. شاکی موظف است خواسته خود را بصورت واضح و خلاصه بیان کند.
7. اعضای تعاونیها می توانند از طریق مراجعه به داور (قید شده در اساسنامه مورد عمل شرکت) مطابق آیین نامه داوری اقدام نمایند.
8. شاکی در صورت تمایل می تواند شکایت خود را در شورای حل اختلاف ، طرح نماید.
(آدرس شورای حل اختلاف بخش تعاون تهران: خیابان انقلاب – خیابان صفی علیشاه).
9. تمامی قوانین و آیین نامه ها و دستورالعملهای بخش تعاون در سایت http://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/lawlist برای اطلاع شهروندان قابل دسترس می باشد.
10. عدم رعایت هر کدام از موارد فوق توسط شاکی موجب عدم رسیدگی به موضوع و رد شکایت میگردد.

شهروندان محترم می بایست بر اساس نوع تعاونی موضوع مورد شکایت خود را انتخاب نمایند که برای تسهیل این امر می توانند ابتدای موضوع شکایت خود را تایپ نموده تا از بین موارد نمایش داده شده  موضوع شکایت خود را انتخاب نمایید.به عنوان مثال اگر شکایت در خصوص تعاونی های مصرف،مسکن مهر،تعاونی مرزنشینان ،تعاونیهای اعتبار ،تعاونیهای تولیدی و... باشند با تایپ آنها صرفا موضوعات مرتبط قابل مشاهده شهروندان خواهد بود .در غیر این صورت باید موضوع خود را از بین موضوعات موجود و مرتبط با بخش تعاون در سامانه انتخاب نمایند.

شکایات مربوط به حوزه معاونت روابط کار

شکایات کارگری و کار فرمایی:
شهروندانی که توسط کارفرما از کار اخراج شده اند و یا مدت زمان قرارداد آنها به اتمام رسیده است ،در صورت درخواست بازگشت به کار (مطابق ضوابط و قوانین) ،دریافت بیمه بیکاری،شکایت از کارفرما به علت عدم پرداخت حق و حقوق قانونی خود ،شکایت از عدم واریز حق بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما وسایر موارد ابتدا می بایست به نزدیک ترین اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی به محل کار خود مراجعه و درخواست خود را برای رسیدگی در مراجع ارائه نمایند.
کارفرمایان محترم نیز می بایست برای اطلاع از قوانین ،آئین نامه ها و سایر موارد ابتدا به نزدیک ترین اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محل کسب خود مراجعه و از چگونگی امور مطلع شوند و یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
جهت دریافت آدرس و شماره تلفن ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران اینجا کلیک نمایید.
- در هنگام ارائه دادخواست توسط کارگر در اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و یا شهرستان مربوطه ،مدارک شناسایی وسایر مستندات را به همراه داشته باشد.
- شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس سایت http://rkj.mcls.gov.ir اداره کل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه با قوانین،آیین نامه ها و... آشنا ویا با شماره تماس 66580031 الی9 تماس و از کارشناسان اداره کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند

بازرسی کار ، حوادث ناشی از کار و مشاغل سخت و زیان آور :
شهروندان می توانند با مراجعه به سایت http://bazresikar.mcls.gov.ir اداره کل بازرسی کار با شرح وظایف،قوانین و... آشنا ویا با شماره تماس 66580031 الی9 تماس و از کارشناسان اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند.
بیمه بیکاری:
کارگرانی که برابر ماده 2 قانون بیمه بیکاری (بیکار بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد)از کار بیکار شده باشند اگر درآخرین کارگاه سابقه پرداخت حداقل یکسال حق بیمه را داشته باشند(برای کارگران قراردادی) و قصد برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری را داشته باشد باید در ظرف کمتر از یک ماه از تاریخ اتمام قرارداد به نزدیک ترین اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و یا شهرستان مربوطه مراجعه و در این خصوص اقدام نمایند .
اگر کارگر فاقد قرارداد مدت موقت باشد برای تعیین تکلیف در ارتباط با قطع رابطه کارگری می بایست به مراجع حل اختلاف(واقع در ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان و یااستان محل سکونت) مراجعه نمایدو در صورت صدور رأی مراجع حل اختلاف مبنی بر قطع رابطه کاری و غیر ارادی بودن بیکاری با دارا بودن سایر شرایط مندرج درقانون ، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردد.
در صورتی که پس از پایان قرارداد، کارفرما حاضر به تمدید قرارداد باکارگر باشد ولی کارگرآماده به کار نباشد مطابق ماده 2 قانون بیمه بیکاری در چنین مواقعی بیکاری ؛ مصداق ارادی خواهد یافت ومتقاضی فوق مشمول بیمه بیکاری نمی گردد.
شهروندان می توانند با مراجعه به سایت http://bimehbikari.mcls.gov.ir اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با شرح وظایف،قوانین مرتبط با بیمه بیکاری و... آشنا و یا با شماره تماس 66580031 الی9 تماس و از کارشناسان اداره کل بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند.
تشکلات کارگری و کارفرمایی:
شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس سایت http://tashakolha.mcls.gov.ir اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی این وزارتخانه با قوانین،آیین نامه ها و... آشنا ویا با شماره تماس 66580031 الی9 تماس و از کارشناسان اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند.

در خصوص اعتراض به قطع یارانه باید به سایت www.yaraneh10.irمراجعه و اعتراض خود را ثبت نماید.
شهروندان می توانند با شماره های 64492584 ،64492504 ،64492879،64492418 تماس حاصل نمایندو از کارشناسان حوزه معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشاوره گرفته و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت نمایند.

طرح حمایت غذایی(سبدکالا) ?

هموطن گرامی، طرح حمایت غذایی برای افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) می‌باشد. جهت اطلاع از برخورداری از این طرح چنانچه تحت پوشش دستگاه‌های فوق می‌باشید به مددکار خود مراجعه نمایید تا از طریق سامانه طرح به مشکل شما رسیدگی نمایند. در غیر این‌صورت، تا زمان اجرای عمومی طرح شکیبا باشید.

اشتغال معلولین ?

هموطن گرامی، شما می‌بایست درخواست خود را با دستگاه‌های حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) شهرستان خود که تحت پوشش آن هستید در میان بگذارید. ثبت درخواست در این سامانه نیز به آن دستگاه مرتبط در شهرستان ارجاع خواهد شد. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه‌ها نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو?

هموطن گرامی، طرح حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو در سازمان بهزیستی انجام می‌گیرد. در گام اول به سازمان بهزیستی شهرستان خود مراجعه نموده و ثبت‌نام نمایید تا از خدمات حمایتی این سازمان بر طبق ضوابط برخوردار گردید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

عملکرد مراکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی?

هموطن گرامی، چنانچه از عملکرد مراکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی شکایت دارید، به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

خودروی معلولین ?

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص خودروی معلولین، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.     

حمایت از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی?

هموطن گرامی، مطلع باشید که دستگاه‌های حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) در خصوص زنان سرپرست خانوار پاسخگو می‌باشند. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه‌ها مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه‌ها نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

وسایل توانبخشی ?

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص وسایل توانبخشی، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

فرزندخواندگی(حضانت)?

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص فرزندخواندگی، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.

نامناسب بودن فضای فیزیکی شهری(ادارات، معابر و ...) برای معلولین?

هموطن گرامی، مطلع باشید که سازمان پاسخگو در خصوص نامناسب بودن فضای فیزیکی شهری(ادارات، معابر و ...) برای معلولین، سازمان بهزیستی می‌باشد. به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد

مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی?

هموطن گرامی، درصورتی‌که در خصوص مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی شکایت دارید، به سامانه پاسخگویی به شکایات آن دستگاه مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایید. حال چنانچه ضمن ثبت درخواست در آن دستگاه نتیجه نگرفته‌اید با الصاق مستندات پیشین، شکایت خود را در این سامانه ثبت نمایید. در غیر اینصورت شکایت شما ثبت و رسیدگی نخواهد شد.


5

ثبت شکایت

 
بازگشت