طراحی مدل ریاضی به منظور بازرسی هدفمند از کارگاه های تحت پوشش

بازدیدهای دوره ای از کارگاه های مشمول قانون کار به منظور شناسایی کانون های پرخطر، کنترل حوادث و بیماری های شغلی که منجر به کشف خطرات بالقوه و همچنین کاهش حوادث ناشی از کار می شود، انجام می گیرد. بازدیدهای دوره ای بازرسان کار به دلیل کمبود نیروی انسانی کارآمد در فواصل زمانی مناسب مقدور نمی باشد، بنابراین امید است تا با طراحی یک نظام بازرسی جامع و کارآمد بتوان از هدر رفت سرمایه های انسانی و مادی جوامع کارگاهی جلوگیری کرد تا با فراهم آوردن محیطی ایمن به افزایش کیفیت و بهره وری تولیدات و خدمات پرداخت. در این مقاله سعی می شود تا با استفاده از مسائل کلاسیک فروشنده دوره گرد و مسیریابی وسایل حمل و نقل؛ بهترین مسیری که منجر به کاهش زمان طی شده بین کارگاهی و زمان بازدید از کارگاه توسط بازرسان می شود، را انتخاب کرد؛ تا فرصت بیشتری در اختیار آنها قرار داده شود که بتوانند از کارگاه های بیشتری بازدید به عمل آورند.
10 Global

10 چالش جهانی تأمین اجتماعی

هم اکنون سطوح جهانی حمایت تأمین اجتماعی در بالاترین حد خود قرار داشته و دامنه پوشش آن همچنان در حال افزایش می باشد. بر اساس تعهد سیاسی قوی و راهبری متعالی، تأمین اجتماعی زندگی ها را تغییر داده و جوامع را در تمام مناطق جهان شکل می دهد. جامعه ی جهانی کارشناسان و متخصصان تأمین اجتماعی به عنوان اعضای انجمن بین¬المللی تأمین اجتماعی(ISSA)، متعهد به حفظ و گسترش بیشتر تأمین اجتماعی در راستای تحصیل اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد برای سال 2030 می باشند. به منظور دستیابی به این هدف عالیه، شناسایی و درک چالش هایی که با آن ها مواجه هستیم و نیز پیش بینی و بسط واکنش های مناسب ضرورت دارد. انجمن بین المللی تأمین اجتماعی با هدف معرفی ده چالش مهم جهانی که سیستم های تأمین اجتماعی با آن ها مواجه می باشند مبادرت به تهیه ی گزارش حاضر نموده است. این گزارش مبتنی بر پژوهش ها و رایزنی های بیش از 280 بخش دولتی و مؤسسات تأمین اجتماعی در سراسر جهان می باشد. ده چالش مذکور، چارچوب مباحث مطروحه در مهمترین رخداد سه سالانه ی تأمین اجتماعی –گردهمایی جهانی تأمین اجتماعی- در سال 2016 را تنظیم می کنند. گزارش حاضر علاوه بر تسهیل درک بهتر از شرایط در حال تغییر سریع تأمین اجتماعی، نمونه های جالبی از واکنش های نوآورانه ی مؤسسات عضو ISSA را به منظور تعامل موفق با چالش های یادشده فراهم می آورد. با وجود چشم انداز مثبت تأمین اجتماعی، ضرورت توسعه ی بیشتر و تسهیم نوآوری ها، شیوه ها و راهکارهای مناسب توسط مؤسسات تأمین اجتماعی به منظور مقابله با چالش های کنونی و آتی مشهود و اجتناب ناپذیر است. بدین منظور ISSA، شریک و پلتفرم ممتازی محسوب می گردد.