پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد جمعیت

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می‌شود. برای این منظور از روش تفاضل‌گیری، میانگین‌زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده‌های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال‌های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می‌شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می‌دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می‌گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می‌شود.
Women and Man informal market

کتاب «زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی»

دو میلیارد نفر کارگر -که 2/61درصد از جمعیت شاغل در جهان را تشکیل می‌دهند- اشتغال غیررسمی دارند. اما موقعیت اشتغال غیررسمی چیست؟ کتاب «زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی» که اخیرا از سوی انتشارات سازمان جهانی کار منتشر شده برای اولین‌بار، برآوردهای قابل مقایسه‌ای بر مبنای اندازه اقتصاد غیررسمی و مشخصات آماری غیرمالی را در تمامی سطوح جهانی و منطقه‌ای معرفی و بررسی کرده است. این کتاب در عین حال، مجموعه‌ای از معیارها برای اندازه‌گیری کار غیررسمی در بیش از 100کشور، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه را جمع‌آوری و موردبررسی قرار داده است.

ارزیابی علت بنیادی بروز جراحات در ریخته گری

از انتشار کتاب «پیشگیری از حوادث صنعتی »* توسط Heinrich در سال 1931 (پنجمین چاپ در سال 1980 ) چنین معمول گردید تا عامل بخش اعظم جراحات صنعتی، عملکرد غیرایمن پرسنل تعیین گردد. درواقع بسیاری از متخصصان مدرن ایمنی اغلب برآورد می نمایند که 80 درصد و یا بیشتر جراحات نتیجه اقدامات ناایمن بوده و تنها 20 درصد و یا کمتر از آن ناشی از شرایط ناایمن می باشد. اما در مقاله حاضر چنین استدلال شده که اقدامات غیرایمن به ندرت علت اصلی جراحات صنعتی است، زیرا این باور که جراحات به طور اساسی ناشی از موقعیت پرسنل است نتیجه دیدگاه معیوب از رفتار انسانی و تجزیه و تحلیل ضعیف در ریشه یابی و یک نگاه غلط از مسئولیتی است که متوجه کارفرمایان است. علتهای بنیادی بالقوه برای رفتار ناایمن به بررسی بهتر علت اساسی حوادث کمک می نماید. در این تحقیق همچنین برنامه های ایمنی بر مبنای رفتارشناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

خروج ترامپ و مسوولیت ما

خروج ترامپ و مسوولیت ما / علی ربیعی

بررسی تأثیر عوامل مدیریتی در بروز حوادث شغلی در صنعت ساختمان با استفاده از روش FTA خاکستری

گزارش آماری سازمان تامین اجتماعی در سال1391حاکی از آن است که در بین صنایع مختلف، صنعت ساختمان دارای بیشترین تعداد حوادث ناشی از کار می‌باشد. از طرفی در این صنعت نیروی انسانی زیادی شاغل می‌باشند که صیانت از آنها توجه ویژه‌ای را می‌طلبد، لذا در این راستا شناسایی عوامل موثر در بروز حوادث شغلی در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله ابتدا عوامل موثر در بروز حوادث شغلی در صنعت ساختمان شناسایی، آنگاه از بین عوامل مذکور پر اهمیت ترین عامل شناسایی گردید که شامل عوامل مدیریتی بود. سپس با استفاده از روش FTA و به کارگیری دریچه های AND وOR نسبت به ریشه یابی علل عوامل مدیریتی اقدام گردید. با توجه به اینکه تعیین احتمال وقوع رویدادها به صورت قطعی در صنعت مذکور بسیار مشکل می باشد و به لحاظ ارتباط نزدیک اعداد خاکستری با بیان انسانی با به کارگیری اعداد خاکستری به عنوان ورودی دریچه ها، ضمن رتبه بندی احتمال وقوع رویدادهای میانی، احتمال وقوع رویداد نامطلوب اصلی نیز محاسبه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که آنالیز درخت خطا با استفاده از اعداد خاکستری ابزاری بسیار مفید و موثر در ارزیابی ریسک می باشد.
بازدید از استان قزوین

گزارش ماموریت معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی به استان قزوین

در ماموریت مذکور، مدیران کل محترم دفاتر حوزه معاونت و جناب آقای بابایی مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، جناب آقای دکتر سرزعیم، معاون محترم امور اقتصادی و برنامه ریزی را در بازدید از شرکت های آپادانا سرام، صنایع الکترونیک توانا و لوازم خانگی پارس همراهی نمودند. همچنین جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حبیبی معاون محترم اقتصادی استاندار قزوین و جناب آقای نصیری فرماندار محترم البرز درخصوص وضعیت شرکتهای آپادانا سرام و لوازم خانگی پارس برگزار گردید.

تحلیل چگونگی تدوین شاخص های اختصاصی و تعیین ضرایب اهمیت

در سال 1386 سازمان برنامه و بودجه سابق برای انتخاب دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی دو دسته شاخص برای کلیه دستگاه ها طراحی و تعریف نمود؛ دسته اول شاخص های عمومی که ناظر بر فعالیت های عمومی و غالباً مشترک در تمام دستگاه ها بود و دسته دوم شاخص های اختصاصی که با توجه به شرح وظایف تخصصی و اصلی دستگاه با تعامل دستگاه مربوطه تدوین و تصویب شد.
انواع پارادایم های راهبری شرکتی

انواع پارادایم های راهبری شرکتی

راهبری شرکتی یکی از عناصر حیاتی توسعه شرکت های سهامی محسوب می شود و تدوین قواعد حاکمیت در چارچوب پارادایم های حاکم بر محیط تجارت اسلامی به عنوان یکی از چالش های بزرگ کشورهای اسلامی است. اما به رغم بررسی های گسترده در خصوص راهبری شرکتی منطبق با مدل های غربی، در چارچوب پاردایم اسلامی، تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. در این بررسی ساختار راهبری شرکتی اسلامی با مفاهیم سازمان همکار ی های اقتصادی و توسعه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته های بررسی نشان می دهد که هر چند اصول سازمان همکار ی های اقتصادی و توسعه تا حدود زیادی مبتنی بر نظریه ذی نفعان است و از بالاترین تطابق و قابلیت استفاده در کشورهای مختلف برخوردار است، اما توجه به مؤلفه های نظری اسامی نیز در تدوین آیین نامه ها و قوانین راهبری بهتر است مدنظر قرار گیرد.
Corporate Governance

حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه

براساس مطالعات صورت گرفته اهداف حاکمیت شرکتی، شفافیت، انصاف، راستی، رعایت حقوق تمام ذینفعان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی می باشند. در شرکت های بیمه علاوه بر این ها موضوعاتی مانند مدیریت ریسک و گزارشگری به موقع به نهاد ناظر در کانون توجه حاکمیت شرکتی قرار دارد.

نظام بازنشستگی در کشور دانمارک

در دانمارک، طرح بازنشستگی پایه عمومی برقرار است. مزایای تکمیلی مبتنی بر آزمون استطاعت به مستمری بگیران بسیار فقیر پرداخت می شود. همچنین طرح بازنشستگی شغلی اجباری بر اساس حق بیمه های کلی (ATP) وجود دارد. به علاوه، طرح های بازنشستگی شغلی اجباری به عنوان بخشی از توافقات جمعی، حدود 90% نیروی شاغل را پوشش داده است.