نحوه ثبت شکایات مرتبط با دفتر بازرسی - ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سامانه ZRM

کسب رتبه سوم در ارزیابی عملکرد سال 1398 توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بین دستگاه های اجرایی کشور

رسانه جدید
Loading
Loading
Loading