قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
برنامه و خط مشی دولت دوازدهم
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
برنامه پیشنهادی وزیر برای مجلس دولت 12
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
مجموعه قوانین و مستندات بالادستی رفاه اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ آبان ۱۳۹۶ ]
فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
دریافت اسامی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان زنجان (96/02/18)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ]
برگ دادخواست تجدیدنظرخواهی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ فروردین ۱۳۹۶ ]
برگ دادخواست بدوی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ فروردین ۱۳۹۶ ]
قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار (مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ]
نشریه تدبیر شماره 22
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ]
نشریه تدبیر شماره 21
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ دی ۱۳۹۵ ]
آمارنامه سال 94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه وزرات متبوع در سطح استان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۵ ]
نشریه تدبیر شماره 20
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۵ ]
قانون مالیات های مستقیم
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ مهر ۱۳۹۵ ]
موافقتنامه تهیه و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ مهر ۱۳۹۵ ]
 
نمودار مراحل رسیدگی به دادخواست کارگران در هیات تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
فرآیند انتخاب و معرفی واحد نمونه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
فرآیند دریافت تسهیلات شرکت های تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
فرآیند بررسی وقوع حادثه ناشی از کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
مراحل دریافت درخواست مشاغل سخت و زیان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
فرآیند ثبت الکترونیکی تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
مراحل صدور مجوز و اعطای تسهیلات مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
نموار گردش کار مراحل اجرایی اعمال بند ماده 80 قانون توسعه اقتصادی اجتماعی برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
مراحل نمودار دادخواست کارگران در هیات تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
نمودار مراحل رسیدگی در هیات حل اختلاف
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
 
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
دستور العمل اجرایی مواد (91 )و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ]
نشریه تدبیر شماره 19
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ]
آیین نامه داخلی شورای مرکزی کانون کارآفرینی کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ شهریور ۱۳۹۵ ]
تخصیص غرفه به متقاضیان دارای مجوز مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ]
نظام ارزیابی مشاغل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ]
نشریه تدبیر شماره 18
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ تیر ۱۳۹۵ ]
نشریه تدبیر شماره 17
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ تیر ۱۳۹۵ ]
نشریه تدبیر شماره 16
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ]
فلوچارت فرآیند درخواست وجه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
فلوچارت فرآیند تنظیم سند حسابداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
فلوچارت فرآیند تنظیم حساب
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
فلوچارت فرآیند اعتبارات
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
برنامه زمانبندی درخواست وجه حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و ارسال لیست کسورات به مراجع مربوطه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
فلوچارت مراحل انتخاب و معرفی واحدهای نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
فلوچارت مراحل انتخاب و معرفی گروه های کار نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
 
فلوچارت مراحل انتخاب و معرفی کارگران نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
 
فلوچارت برگزاری دوره های آموزش رفاه اجتماعی برای مسئولین امور رفاهی و مدیران واحدهای کارگری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
فلوچارت انتخاب و معرفی کارگران نمونه زن و مدیر سرپرست خانوار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ تیر ۱۳۹۵ ]
 
فلوچارت برگزاری مسابقات انتخابی شهرستانی و استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]
فلوچارت ساماندهی استعدادهای درخشان مذهبی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ]