نمونه فرم قرارداد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
نحوه تکمیل فرم تجدید نظر خواهی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
نحوه تکمیل دادخواست
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
مقررات تعیین موارد قصور وآیین نامه انضباط کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
مقررات برگزاری جلسات مراجع حل اختلاف کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
قانون کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
قانون رفع موانع تولید
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
قانون تامین اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
راهنمای اجرای دوره طرح طبقه بندی مشاغل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
جدول مصوبات شورای عالی کار در زمینه مزد و مزایای کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
جدول مزد شرکت های خدماتی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
جدول پلكانی مزد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
بخشنامه حقوق ومزایا
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
آیین دادرسی کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
آیین نامه اجرایی اشتغال روستایی (2)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]
قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال 1352
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل مجامع دو مرحله ای
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل پاداش تعاونیهای مسکن
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
دستورالعمل پاداش تعاونیهای غیر مسکن
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
آئین نامه ماده 6 و 20
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
آین نامه اجرایی قانون بخش تعاون
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 33
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ اسفند ۱۳۹۶ ]
فلوچارت طرح روستا تعاون
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ بهمن ۱۳۹۶ ]
بخشنامه ساعات کاری کارمندان دولت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل انتخاب ومعرفی واحدهای نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
شناسایی و معرفی کارگران به نهضت سواد آموزی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
توسعه و ترویج فرهنگ نماز در کارگاه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
تهیه و توزیع نشریات بهداشتی بین کارگران واحدهای تولیدی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل انجام امور مربوط به انتخاب و معرفی زن سرپرست خانوار (بعد از اصلاح)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل انتخاب ومعرفی گروه های کار نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بازدید از مراکز نگهداری کودکان در واحدهای کارگری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
توسعه فرهنگ کتابخوانی و توزیع محصولات فرهنگی به واحد های تولیدی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
واگذاری سهام به کارگران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت راهنمایی در خصوص حذف یارانه افراد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
نظارت بر فعالیت های فرهنگی ادارات تابعه و واحدهای صنعتی تحت پوشش
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
اعزام کارگران جهت دیدار با مقام معظم رهبری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت برگزاری دوره های آموزشی ویژه جامعه کار و تولید
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بازدید از واحدهای کارگری و نظارت بر تاسیسات رفاهی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
شناخت و کاهش آسیب های اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل اعزام کارگران به استراحتگا هها و زائر سراها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
برگزاری اوقات فراغت فرزندان کارگران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
برگزاری دوره های آموزشی رفاه اجتماعی برای مسئولین رفاهی و مدیران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل اعزام کارگران به استراحتگا هها و زائر سراها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
انتخاب و معرفی زن مدیرسرپرست خانوار نمونه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بهداشت یار نمونه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و پیگیری مصوبات کارگروه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت تجدید انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند بررسی ، تایید و پیگیری طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول مدت زمان انجام کار 6 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]