ماده 154 قانون کار - مستندات مربوط به ماده 154 قانون کار (در خصوص واریز سرانه ورزشی توسط واحدهای تولیدی و صنعتی )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ]
بروشور راهنمای قانون و مقررات مالیات بر درآمد مشاغل سال ل96
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ]
 
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره (10) کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ تیر ۱۳۹۷ ]
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ تیر ۱۳۹۷ ]
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 11584/ت مورخ 5/4/1379 و 21911/ت مورخ 19/6/1379 مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ تیر ۱۳۹۷ ]
بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ارزشیابی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ]
 
تغییرات سرمایه در شرکتهای تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه وظایف-اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه نظام پرداخت حقوق و مزایا در شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی (جانشین مصوبه شماره 32050-7/11/50) سازمان امور اداری و استخدامی کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
موادی از آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 که در تاریخ 1367 به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی رسیده است
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکت / اتحادیه تعاونی مسکن
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون ...اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکت / اتحادیه تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی فراگیر ملی (متعارف)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
راهنمای تنظیم آیین نامه معاملات در تعاونیها (آیین نامه معاملات)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تبدیل انواع شرکتهای غیرتعاونی به تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل محاسبه و استفاده از ذخیره قانونی در شرکتهای تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل معاملات تعاونی ها با هریک از اعضا هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تشکیل تعاونیها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل تبصره یک بند 13 ماده 36 آیین نامه اجرایی سال 92 هیات محترم وزیران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران ، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی در بنادر
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی در صنایع آهنگری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی در کارگاه های دامپروری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی ماشین های افزار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه بکار گیری مسوول ایمنی در کارگاه ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه پیش بینی و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه حفاظت حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاهها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]
آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی پلاستیک و دایکاست
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۷ ]