آدرس و تلفن تماس

آدرس: خیابان شهید بهشتی ضلع جنوبی میدان تختی ساختمان وزارت تعاون،کاررفاه اجتماعی

تلفن: 86732201 - 86732200 - 88520111 - 88520104   فکس: 88520107