وظایف اداره بازرسی ونظارت

1. تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
2. تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف
3. برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
4. تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه
5. آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه
6. علام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
نکات کلی که در انجام بازرسی و نظارت باید مورد توجه قرار گیرد:
1- بررسی آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت.
2- تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و حال ومقایسه پیش بینی وعملکرد.
3- تشخیص و تعیین موارد اختلاف و انحراف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و ارزیابی میزان اهمیت آنها و ارایه پیشنهادهای لازم به‌منظور اصلاح امور و رفع نقائص و بهینه کردن رفتار کارکنان و عملکرد حوزه‌ها و نیز اجرای سیاست‌های تشویق و تنبیه.(به استناد آئین‌نامه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور)