کمیته مدیریت عملکرد

کمیته مدیریت عملکرد برای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/93 شورای عالی اداری و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاهها تشکیل گردیده است .
مطابق بند 5-2 بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، مدیر واحد مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیته انجام وظیفه می نماید و امور دبیرخانه این کمیته در دفتر مدیریت عملکرد وزارت متبوع انجام می شود. دبیر خانه کمیته وظیفه برگزاری جلسات ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری اجرای مصوبات کمیته را بر عهده دارد .
 

شرح وظایف کمیته مدیریت عملکردشرح وظایف کمیته مدیریت عملکرد