مدیریت عملکرد روشی است استراتژیک و یکپارچه که با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای سازمان و کارکنان آغاز شده و پس از ارزیابی آنان از طریق کنترل شاخص‌های عملکرد، پیشنهاداتی را برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد. تداوم این چرخه، موفقیتی پایدار برای سازمان به دنبال خواهد داشت.

اجزای سیستم مدیریت عملکرد
 1. زیرسیستم ارزیابی عملکرد واحدها/فرایندها/ابتکارات
 2. زیرسیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
 3. زیرسیستم پاداش عملکرد کارکنان
پیش‌نیارهای استقرار سیستم مدیریت عملکرد
استقرار موفقیت‌آمیز سیستم مدیریت عملکرد، مستلزم تامین پیش‌نیازها و مستنداتی به شرح زیر است:
 1. اهداف و استراتژی‌های سازمانی در سه سطح کلان، کسب‌وکار، کارکردی/ فرایندی
 2. سیاست‌های منابع انسانی
 3. ساختار سازمانی و شرح وظایف کارکنان
 4. اطلاعات وضع موجود ارزیابی عملکرد و مستندات نظام‌های فعلی جبران خدمت
 5. مستندات فرایندهای کسب و کار

موارد کاربرد

 1. تولید بازخوردهایی برای بازنگری در اهداف سازمان
 2. شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در فرایندها و کارکنان
 3. برنامه‌ریزی برای آموزش و ارتقای کارکنان و تعیین مسیر شغلی آنان
 4. تعیین حقوق و پاداش کارکنان
 5. تعیین شاخص‌هایی برای جذب نیروی انسانی
 6. تصمیم‌گیری در خصوص خروج از خدمت کارکنان