نمودار سازمانی

 

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری ‘ ارزش گیری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پذیرد .

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیتهاست . منظور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت و عملیات است .

نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارآیی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد .

ارزیابی علمکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخصهای از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگیهای معین باشد .