• جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری به منظور هماهنگی در نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در واحد های عملیاتی سازمانها و اداره

 • سومین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مدیریت عملکرد بانمایندگان حوزه مدیریت عملکرد ادارات کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان ها

 • نحوه ثبت فایل های مربوط به شاخص های عمومی سطح ملی و سطح استانی(سال ۱۳۹۶)

 • هماهنگی و نظام مند نمودن تهیه و تدوین مستندات مربوط به عملکرد هر یک از شاخص های عمومی و اختصاصی از سوی دستگاه های اجرایی در سال 1396،

 • اطلاع رسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال1396 (موضوع ماده 18 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری )

 • اعلام سازمان اداری واستخدامی کشور در خصوص شاخصهای عمومی سال محور "بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء بهره وری1396

 • برگزاری جلسات آموزشی سامانه جامع پاسخگویی به شکایات

 • نشست آموزشی – توجیهی ارزیابی عملکرد در محل مجموعه فرهنگی- تفریحی تلاش

 • جلسه مشترک دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مستقر در دفتر مدیریت عملکرد و امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی

 • "برگزاری نشست آموزشی و توجیهی ارزیابی عملکرد سال 1396 وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی"

Loading
Loading
 • جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری به منظور هماهنگی در نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در واحد های عملیاتی سازمانها و اداره

 • سومین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مدیریت عملکرد بانمایندگان حوزه مدیریت عملکرد ادارات کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان ها

 • نحوه ثبت فایل های مربوط به شاخص های عمومی سطح ملی و سطح استانی(سال ۱۳۹۶)

 • هماهنگی و نظام مند نمودن تهیه و تدوین مستندات مربوط به عملکرد هر یک از شاخص های عمومی و اختصاصی از سوی دستگاه های اجرایی در سال 1396،

 • اطلاع رسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال1396 (موضوع ماده 18 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری )

 • اعلام سازمان اداری واستخدامی کشور در خصوص شاخصهای عمومی سال محور "بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء بهره وری1396

 • برگزاری جلسات آموزشی سامانه جامع پاسخگویی به شکایات

 • نشست آموزشی – توجیهی ارزیابی عملکرد در محل مجموعه فرهنگی- تفریحی تلاش

 • جلسه مشترک دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مستقر در دفتر مدیریت عملکرد و امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی

 • "برگزاری نشست آموزشی و توجیهی ارزیابی عملکرد سال 1396 وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی"

Loading

خبرهای مربوط به دفتر مدیریت عملکرد

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
 • برترین

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

Loading