• دومین جلسه ویدئو کنفرانس گروه ارزیابی عملکرد در سال 1397 با ادارات کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استانها

 • جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت متبوع در تاریخ 96/4/25 در ساختمان مرکزی وزارتخانه برگزار شد

 • جلسه هماهنگی بازرسی ادواری از ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سال 1397در تاریخ 20 تیرماه برگزار شد

 • برگزاری جلسه تیم بازرسی دفتر مدیریت عملکرد و دفتر امور استان ها در سالن جلسات ساختمان شهید بهشتی وزارت متبوع

 • ابلاغ شاخصهای عمومی سال 97 سطح ملی

 • اولین نشست تخصصی کمیته های مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه

 • جلسه هماهنگی بازرسی های فضای عمومی ادارات اجرایی سازمانهای تابعه سال 1397 در روز یکشنبه تاریخ 20/3/97 در سالن جلسات ساختمان شهید بهشتی وزارت متبوع برگ

 • حضور مدیر کل محترم سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی ریاست جمهوری در دفتر مدیریت عملکرد

 • جلسه ارتباط گروه بازرسی، نظارت و سلامت اداری دفتر مدیریت عملکرد با نمایندگان دفاتر مدیریت عملکرد واحدهای اجرایی به منظور تشریح برنامه ها، حدود انتظارا

 • سومین جلسه ویدئو کنفرانس گروه ارتباطات مردمی وپاسخگویی به شکایات درتاریخ 7/3/97 برگزار گردید

Loading
Loading
 • دومین جلسه ویدئو کنفرانس گروه ارزیابی عملکرد در سال 1397 با ادارات کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استانها

 • جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت متبوع در تاریخ 96/4/25 در ساختمان مرکزی وزارتخانه برگزار شد

 • جلسه هماهنگی بازرسی ادواری از ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سال 1397در تاریخ 20 تیرماه برگزار شد

 • برگزاری جلسه تیم بازرسی دفتر مدیریت عملکرد و دفتر امور استان ها در سالن جلسات ساختمان شهید بهشتی وزارت متبوع

 • ابلاغ شاخصهای عمومی سال 97 سطح ملی

 • اولین نشست تخصصی کمیته های مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه

 • جلسه هماهنگی بازرسی های فضای عمومی ادارات اجرایی سازمانهای تابعه سال 1397 در روز یکشنبه تاریخ 20/3/97 در سالن جلسات ساختمان شهید بهشتی وزارت متبوع برگ

 • حضور مدیر کل محترم سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی ریاست جمهوری در دفتر مدیریت عملکرد

 • جلسه ارتباط گروه بازرسی، نظارت و سلامت اداری دفتر مدیریت عملکرد با نمایندگان دفاتر مدیریت عملکرد واحدهای اجرایی به منظور تشریح برنامه ها، حدود انتظارا

 • سومین جلسه ویدئو کنفرانس گروه ارتباطات مردمی وپاسخگویی به شکایات درتاریخ 7/3/97 برگزار گردید

Loading