• محسنی بندپی در سومین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم : یکی از راه های شفاف سازی گسترش سامانه های الکترونیک است/ میز خدمت از سرگردانی ارباب

 • هفتمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان زنجان

 • جلسه جمع بندی بازرسی فضای عمومی دستگاههای تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عضو شورای هماهنگی استان چهار محال و بختیاری – پنجشنبه تاریخ

 • جلسه جمع بندی تیم بازرسی ادواری از اداره کل تعاون کار ور فاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون دفتر مدیریت عملکرد در تاریخ 21/6/97 به مدت

 • تفاوت سامانه zrm با سامانه های crm

 • دومین جلسه ویدئو کنفرانس با حضور همکاران استانی و گروه ارتباطات مردمی و پاسخگویی به شکایات در مورخ 12/6/97 برگزار گردید.

 • برگزاری چهاردهمین جشنواره شهید رجائی جهت تقدیر از دستگاههای برگزیده در ارزیابی عملکرد سال 96

 • رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب دو مصوبه مهم درخصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداری و نظام‌نامه مدیر

 • جلسه جمع بندی بازرسی ادواری از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در تاریخ 7/6/97 برگزار شد

 • جلسه شورای هماهنگی استان آذربایجانغربی در تاریخ 7/6/97 با حضور معاون دفتر مدیریت عملکرد برگزار گردید

Loading
Loading
 • محسنی بندپی در سومین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم : یکی از راه های شفاف سازی گسترش سامانه های الکترونیک است/ میز خدمت از سرگردانی ارباب

 • هفتمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان زنجان

 • جلسه جمع بندی بازرسی فضای عمومی دستگاههای تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عضو شورای هماهنگی استان چهار محال و بختیاری – پنجشنبه تاریخ

 • جلسه جمع بندی تیم بازرسی ادواری از اداره کل تعاون کار ور فاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون دفتر مدیریت عملکرد در تاریخ 21/6/97 به مدت

 • تفاوت سامانه zrm با سامانه های crm

 • دومین جلسه ویدئو کنفرانس با حضور همکاران استانی و گروه ارتباطات مردمی و پاسخگویی به شکایات در مورخ 12/6/97 برگزار گردید.

 • برگزاری چهاردهمین جشنواره شهید رجائی جهت تقدیر از دستگاههای برگزیده در ارزیابی عملکرد سال 96

 • رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب دو مصوبه مهم درخصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداری و نظام‌نامه مدیر

 • جلسه جمع بندی بازرسی ادواری از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در تاریخ 7/6/97 برگزار شد

 • جلسه شورای هماهنگی استان آذربایجانغربی در تاریخ 7/6/97 با حضور معاون دفتر مدیریت عملکرد برگزار گردید

Loading