• جلسه جمع بندی تیم بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ایلام برگزار شد

 • جلسه جمع بندی بازرسی فضای عمومی ادارات تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 30/6/96 برگزار شد.

 • مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت تعاون,کارورفاه اجتماعی در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ا

 • ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور مدیران کل زیر مجموعه و با حضورآقای خلیلی مدیر کل محترم تعاون،

 • جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با حضور دکتر شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و

 • سیزدهمین جشنواره شهید رجایی با تجلیل از خانواده‌های شهدای دولت و دستگاههای برتر برگزار شد

 • جلسه جمع بندی: جلسه جمع بندی ارزیابی فضای عمومی استان لرستان با حضور آقای صادقی معاون محترم دفتر مدیریت عملکرد وزارت متبوع 25 5/96 راس ساعت 18 آغاز گر

 • شورای هماهنگی مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان سمنان با حضور بهروز لطفی، معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجت

 • بهروز لطفی معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه جمعبندی ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ضمن

 • دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 24/5/96 با حضور اعضاء کمیته مدیریت عملکرد برگزار گردید.

Loading
Loading
Loading

خبرهای مربوط به دفتر مدیریت عملکرد

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
 • برترین

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

Loading