• شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی استان در سال 96

 • فایل برش استانی برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری سال 1396

 • هفتمین اجلاس هم اندیشی اجرای بهینه مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری با حضور مدیران دستگاههای اجرایی کشور در تاریخ 14/12/96 در سازمان اداری و استخدامی

 • نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی در سال 1395

 • لیست شاخص های عمومی(ملی ) بدون نیاز به بارگذاری مستندات در ارزیابی عملکرد سال 1396

 • جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری به منظور هماهنگی در نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در واحد های عملیاتی سازمانها و اداره

 • سومین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مدیریت عملکرد بانمایندگان حوزه مدیریت عملکرد ادارات کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان ها

 • نحوه ثبت فایل های مربوط به شاخص های عمومی سطح ملی و سطح استانی(سال ۱۳۹۶)

 • هماهنگی و نظام مند نمودن تهیه و تدوین مستندات مربوط به عملکرد هر یک از شاخص های عمومی و اختصاصی از سوی دستگاه های اجرایی در سال 1396،

 • اطلاع رسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال1396 (موضوع ماده 18 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری )

Loading
Loading
 • شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی استان در سال 96

 • فایل برش استانی برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری سال 1396

 • هفتمین اجلاس هم اندیشی اجرای بهینه مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری با حضور مدیران دستگاههای اجرایی کشور در تاریخ 14/12/96 در سازمان اداری و استخدامی

 • نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی در سال 1395

 • لیست شاخص های عمومی(ملی ) بدون نیاز به بارگذاری مستندات در ارزیابی عملکرد سال 1396

 • جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری به منظور هماهنگی در نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در واحد های عملیاتی سازمانها و اداره

 • سومین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مدیریت عملکرد بانمایندگان حوزه مدیریت عملکرد ادارات کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان ها

 • نحوه ثبت فایل های مربوط به شاخص های عمومی سطح ملی و سطح استانی(سال ۱۳۹۶)

 • هماهنگی و نظام مند نمودن تهیه و تدوین مستندات مربوط به عملکرد هر یک از شاخص های عمومی و اختصاصی از سوی دستگاه های اجرایی در سال 1396،

 • اطلاع رسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال1396 (موضوع ماده 18 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری )

Loading

خبرهای مربوط به دفتر مدیریت عملکرد

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۲:۱۶
۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۵
 • برترین

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

Loading